ทรัพยากรบุคคล บริษัทจี.เอ็ม.อี. จำกัด

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  "HR เราจะเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นเลิศและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร"
 • พันธะกิจ (Mission)

  1. เป็นผู้เชียวชาญในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

  2. เป็นผู้ประสานการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายองค์กร

  3. เป็นคู่คิดและมิตรแท้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

  4. เป็นหุ้นส่วนกับผู้บริหารสูงสุดในการนำองค์กรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

 • กลยุทธ์ (Strategy)

  1. สร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์

  2. คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานและแก้ไขปัญหา สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า

  3. สร้างความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบด้วยการทำงานเป็นทีม

  4. รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป้าหมายองค์กร

  6. มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร