Management Staff’s Profile

  Managing Director

 • ชื่อ :   นายนที ณ ถลาง (สก.2428)
 • Name :   Mr. Natee Na Thalang
 • การศึกษา :   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ :   บริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการงานระบบ M&E อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง มากกว่า 25 ปี

 • Update : 18 Jul 2017

  Project Director

 • ชื่อ :   นายรัฐธนินท์ ไกรธัชนิธิดิษยา (ภก.18228)
 • Name :   Mr. Rathanin Kraithatnithidisaya
 • การศึกษา :   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ประสบการณ์ :   บริหารงานก่อสร้างและบริหารโครงการงานระบบ M&E อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง มากกว่า 26 ปี

 • Update : 18 Jul 2017

  Project Manager

 • ชื่อ :   นายบัญชา มูลทรัพย์ (ภฟก.25581)
 • Name :   Mr. Buncha Moolsub
 • การศึกษา :   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประสบการณ์ :   บริหารโครงการงานระบบ M&E อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงมากกว่า 18 ปี

 • Update : 18 Jul 2017